Sıkça Sorulan Sorular

Teknoloji Transferi Nedir?

Teknoloji Transferi, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluşların ve yenilikçi ürünlerin, tüm endüstriye aktarım ve ticarileştirme süreçlerini desteklemek için teknoloji transfer ofislerinin sunduğu tüm hizmetleri içermektedir.

Ar-Ge nedir?

Frascati Kılavuzu‟na göre Ar-Ge, insanlığın, kültür bilgisi ve toplum da dâhil olmak üzere bilgi stokunu arttırmak ve mevcut bilginin yeni uygulamalar tasarlamak amacıyla yürütülen yaratıcı ve sistematik çalışmayı içermektedir (OECD, 2015).

OECD’nin Frascati Kılavuzu (2015)’nda belirtildiği üzere araştırma ve deneysel gelişim (AR-GE), insanlık, kültür ve toplum bilgisi dahil olmak üzere bilgi birikimini artırmak ve mevcut bilginin yeni uygulamalarını tasarlamak için üstlenilen yaratıcı ve sistematik çalışmaları içermektedir. Ar-Ge faaliyetlerini tanımlarken bir dizi ortak özellikten bahsetmekten mümkündür. Ar-Ge faaliyetleri, belirli ya da genel hedeflere ulaşmayı amaçlayabilir. Ar-Ge, her zaman özgün kavramlara (ve onların yorumlarına) veya hipotezlerine dayanan yeni bulguları hedefler. Ar-Ge faaliyetlerinin nihai sonucu hakkında (ya da en azından bunu başarmak için gereken zaman ve kaynak miktarı hakkında) büyük ölçüde belirsiz olması, planlanmış ve bütçelendirilmiş olmaları ve bir pazarda serbestçe aktarılabilecek ya da işlem yapılabilecek sonuçlar üretmesi hedeflenmelidir. Yine Frascati Kılavuzu’nda bir etkinliğin Ar-Ge faaliyeti olması için, beş temel kıstası yerine getirmesi gerekliliği vurgulanmıştır.Kriterler şöyle olmalıdır:
● özgün

● yaratıcı

● belirsiz

● sistematik

● Aktarılabilir ve / veya tekrarlanabilir.

Her beş kıstasın, en azından prensipte, Ar-Ge faaliyetleri sırasında yerine getirilmesi gerekir.

Ar-Ge kavramsal olarak hangi temel aktiviteleri içerir?

Ar-Ge kavramsal olarak üç tür faaliyeti kapsamaktadır: temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme. Temel araştırma, herhangi bir özel uygulama ya da kullanım olmaksızın, olayların temeline ve gözlemlenebilir gerçekler hakkında yeni bilgiler edinmeye yönelik deneysel ya da teorik çalışmadır. Uygulamalı araştırma, yeni bilgi edinmek için yapılan orijinal araştırmaları kapsamakla birlikte, esas olarak, belirli, pratik bir amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel gelişim, araştırma ve pratik deneyimlerden elde edilen bilgilerden yararlanan ve yeni ürünler veya süreçler üretmeye veya mevcut ürünleri veya süreçleri iyileştirmeye yönelik ek bilgi üreten sistematik çalışmaları içermektedir.

Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge projeleri nasıl konumlandırılmalıdır?

Bir “Ar-Ge faaliyeti”, yeni bilgi üretmek için Ar-Ge çalışmalarında bulunan bireyler ve ekipler tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilen eylemlerin toplamıdır. Çoğu durumda, Ar-Ge faaliyetleri “Ar-Ge projeleri” oluşturmak için gruplandırılabilir. Her bir Ar-Ge projesi bir grup Ar-Ge faaliyetinden oluşur, belirli bir amaç için düzenlenir, yönetilir ve en düşük resmi faaliyet düzeyinde bile kendi hedefleri ve beklenen sonuçları vardır.

Yenilik (innovasyon) nedir?

Yenilik kavramı Oslo Kılavuzu (2005)’nda tanımlanmıştır. Özet olarak, piyasaya yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürünler çıkarmak veya piyasaya ürün sunmak için daha iyi yollar (yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş süreçler ve yöntemler aracılığıyla) geliştirmek olarak açıklanabilmektedir. Ar-Ge, yenilik faaliyetlerinin bir parçası olmak zorunda değildir. Ancak, Ar-Ge yenilik faaliyetleri çatısı altındaki faaliyetlerden biridir. Yenilik geliştirme aktivitelerinin altında, mevcut bilginin, makine, donanım ve diğer sermaye mallarının edinilmesini, eğitim ve pazarlama çalışmalarını, tasarım ve yazılım geliştirmeyi saymak mümkündür. Bu yenilik faaliyetleri kurum içinde gerçekleştirilebilir veya üçüncü şahıslardan tedarik edilebilir. Yenilik sürecinin bir parçası olmasına rağmen, Ar-Ge olarak sınıflandırılmak için gerekli kıstasları karşılamayan faaliyetleri Ar-Ge olarak adlandırmaktan kaçınılmalıdır. Örneğin, patent başvurusu ve lisanslama faaliyeti, pazar araştırması, üretimin başlatılması ve imalat süreci için takım oluşturma ve yeniden tasarlama, Ar-Ge kapsamında değildir ve bir AR-GE projesinin parçası olduğu varsayılmamalıdır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, takım oluşturma, süreç geliştirme, tasarım ve prototip yapımı gibi bazı faaliyetler, önemli Ar-Ge unsurları içerebilir ve bu durumda Ar-Ge faaliyeti olarak çalışmaların sınıflandırılması zorlaşabilmektedir.

BİRATTO’nun amacı nedir?

BİRATTO’nun temel amacı Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğini sağlamak ve Biruni Üniversitesi’nin bilimsel potansiyelinin sanayiye ve kamu yararına aktarılmasına aracı olmaktır. Böylelikle, akademik çalışmaların ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, ülke ekonomisine sürdürülebilir bir fayda yaratmak ve sanayicilerle güvene dayalı, katma değer yaratan, dışa bağımlılığı sonlandıracak işbirlikleri geliştirmek öncelikli hedeflerimizdir. Ortaya çıkan ekonomik değerin sanayi ile buluşmasıyla elde edilecek kazancın üniversitedeki araştırmaların devamının sağlanması adına kaynak olarak kullanılması da başlıca hedeflerimizdendir. (Misyon)

BİRATTO’nun sunduğu temel hizmetler nelerdir?

BİRATTO’nun Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği hedefiyle sunduğu hizmetler şu şekilde listelenebilir:

 • Proje danışmanlığı hizmetleri kapsamında proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği verilmesi
 • Akademik birimlere ve Sanayi kuruluşların ulusal ve uluslarası hibe ve destek programlarından haberdar olunmalarının sağlanması
 • Akademisyenlerinin danışmanlık alanlarının genişletilmesi ve doğru işbirliklerinin sanayinin ihtiyacı göz önünde buldurularak kurulmasının sağlanması
 • Akademik birimlerimizin projelerinin ticarileşme potansiyellerinin değerlendirilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması
 • İşbirliği platformlarını canlı tutmak adına aktivitelerin gerçekleştirilmesi
 • İşbirliği anlaşmalarında hukuki zeminin oluşturulmasına destek olunması
 • Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi
 • İTO, İSO, KOSGEB, STK’lar ile işbirlikleri oluşturulması,
 • Tüm paydaşların yararlanabileceği eğitim programlarının düzenlenmesi

BİRATTO’nun Fikri hakların korunması konusundaki destekleri nelerdir?

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları nedir?

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakların korunması ile bir fikrin, buluşun ya da tasarımın belirlenen bir süre boyunca, hak sahipliğine sahip olunan coğrafi bölgede korunmasına, ticarileşmesine, lisans haklarına sahip olunması sağlanır. Bir fikri, buluşu veya tasarımı belirli bir süre boyunca ve belirli bir bölgede (ülkede) sadece fikir, buluş veya tasarım sahibinin/sahiplerinin kullanmasına, üretmesine, ticarileştirmesine veya alıp- satmasına izin veren bir tür tekel hakkıdır. Fikirlerin, buluşların veya tasarımların korunması, hak sahibi kişi ya da kuruluş için ticarileştirme ve gelir elde edilmesini sağlayan temel noktadır.

BİRATTO’nun yapısı nasıldır?

BİRATTO yapısal organizasyonu için tıklayınız.

BİRATTO’nun eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri nelerdir?

BİRATTO’nin tüm faaliyetleri, misyonunu desteklerken, vizyonuna yön vermektedir. Bu kapsamda, tüm paydaşlarımızın modüllerimiz tarafından belirlenen bütün faaliyetlerden faydalanmalarını sağlamak bizim için çok büyük önem taşımaktadır. BİRATTO’nun tanıtılması, faaliyetlerin tüm paydaşların bilgisine ve katılımına açılması, üniversitemizin tüm akademik ve altyapı olanaklarının işbirlikleri kapsamında bilinirliklerinin arttırılması, Ar-Ge ve proje yönetimine katkıda bulunmak için eğitimleri düzenlenmesi başlıca faaliyetlerimizdir.

BİRATTO’nun destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri nelerdir?

Bu modül kapsamında tüm paydaşlarımızın destek ve hibe programlarından haberdar olmalarını sağlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının bilinir hale getirmek ilk hedefimizdir. Proje başvurusu, revizyonu, izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan tüm sorunlara çözüm bulma hususunda da destek vermekteyiz. Ayrıca, bilimsel araştırmaların ve işbirliklerinin teşvik edilmesi ve üniversitede geliştirilen projelerin sanayiciyle buluşup, ihtiyaç duyulan sorunlara çözüm bulup, bir sonraki adımda ticarileşmesinin de takibi yapılmaktadır.

BİRATTO’nun Üniversite Sanayi işbirliği faaliyetleri nelerdir?

Bu modül kapsamındaki en temel amacımız üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin, işbirlikleri ve FSMH anlaşmaları ile sanayiye aktarılmasını sağlamaktır. Akademisyenlerinin danışmanlık alanlarının genişletilmesi ve doğru işbirliklerinin sanayinin ihtiyacı göz önünde buldurularak kurulmasının sağlanması için ara yüz rolünü yürütmek de hedeflerimiz içindedir.

BİRATTO’nun Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri nelerdir?

BİRATTO olarak bu modülde sunduğumuz temel hizmetimiz fikir, buluş ve tasarımların koruma türü konusunda sınıflandırılmasıdır. Telif Hakkı ile teknik özelliği olmayan bir fikir veya sanat eserini oluşturan kişinin bu eserden doğan haklarını korumak mümkünken, patentleme ile hak sahibine, buluş konusu ürününün belirlenen sürede ve coğrafi alanda ticari haklarının korunması sağlanmaktadır. Koruma türünün faydalı model olduğu durumlar buluşun söz konusu olmadığı ancak mevcut teknolojide yapılan geliştirmelerin kullanma ve satma hakkına sahip olunmasını kapsamaktadır. Koruma ihtiyaçlarını belirlerken BİRATTO olarak şu sorulara cevap vermeye yardımcı olmaktayız:

 • Fikir/Buluş/Tasarım sanayinin herhangi bir dalında kullanılabilecek nitelikte mi?
 • Özgün mü?
 • Buluş basamağı var mı?
 • Ayırt edici özellikleri var mı?

Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri nelerdir?

BİRATTO olarak akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin firma kurmalarını, Ar-Ge faaliyetlerine ekonomik değer katmak için ticarileşmelerini desteklemekteyiz. Bu bağlamda, sanayideki fikir önderleriyle tanışma, mentörlük hizmetleri sağlamaktayız. Yatırım sermayesine ve melek yatırımcılara ulaşmaları konusunda ara yüz rolünü üstlenmekteyiz